Caibidil a Trí: das Verb (an Briathar)

Echo forms


In Connacht und Ulster synthetic verb suffixes are used, mostly only in uses generally known as "echo forms " :

they are not used if longer answers (with an object) are to follow:
e.g.: Nár ghlan tú an carr? - Ach ghlan mé é! = Haven't you washed the car? - But I have washed it!

In Munster, synthetic verb suffixes appear also aside from the echo forms.

1st conjugation, broad final stem sound

 - present preterite future
-aim -as -fad
you  -air/-ainns  -ais -fair/-fais
I clean glanaim ghlanas glanfad
you clean glanair/glanainns ghlanais glanfair/glanfais

1st conjugation, slender final stem sound

 - present preterite future
I -im -eas -fead
you -ir/-inns -is -fir/-fis
I understand tuigim thuigeas tuigfead
you understand tuigir/tuiginns thuigis tuigfir/tuigfis

2nd conjugation, broad final stem sound

 - present preterite future
I -aím -aíos -ód
you -aír/-aínns -aís -óir/-óis
I soil salaím shalaíos salód
you soil salaír/salaínns shalaís salóir/salóis

2nd conjugation, slender final stem sound

 -  present preterite future
I -ím -íos -eod
you -ír/-ínns -ís -eoir/-eois
I maintain coinním choinníos coinneod
you maintain coinnír/coinnínns choinnís coinneoir/coinneois

bí = to be

 -  present habit. present preterite future
I am táim bím bhíos b(eidh)ead
you are táir/táis bír/bínns bhís beir/beidhis
I am not nílim ní bhím ní rabhas ní bh(eidh)ead
you are not nílir/nílis ní bhír/bhínns ní rabhais ní bheir/bheidhis
am I? an bhfuilim an mbím an rabhas an mb(eidh)ead
are you? an bhfuilir/bhfuilis an mbír/mbínns an rabhais an mbeir/mbeidhis

déan = make, do

 -  present preterite future
I do déanaim rinneas déanfad
you do déanair/déanainns rinnis déanfair/déanfais
I do not ní dhéanaim ní dhearnas ní dhéanfad
you do not ní dhéanair/dhéanainns ní dhearnais ní dhéanfair/dhéanfais
do I? an ndéanaim an ndearnas an ndéanfad
do you? an ndéanair/ndéanainns an ndearnais an ndéanfair/ndéanfais

Forms of the 2nd person present ending in -(a)ir are the traditional and original forms, and are especially found in Munster. Forms ending in -(a)inns are more used in Connacht. Forms of the 2nd pers. future ending in -f(a)ir are then again traditional and are used in Munster, in Connacht both -f(a)ir and -f(a)is.
In Connacht, also forms ending in -(a)ir occur in the preterite of the 2nd person.


navigation bar
verbs
Gramadach na Gaeilge
Heimseite

(C) Lars Braesicke 2000

Valid HTML 4.01!